CSRG

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU

O nas

O nas

   Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu jest przedsiębiorstwem o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, powstałym w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego użyteczności publicznej. Jedynym akcjonariuszem Spółki jest Skarb Państwa. Postanowieniem z dnia 29.12.2004 r. Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000223325 i od dnia 01.01.2005 r. rozpoczęła działalność jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa.

Organ założycielski Spółki powierzył CSRG S.A. wykonywanie zadań publicznych, polegających na współdziałaniu w przeprowadzaniu akcji ratowniczych i udzielaniu pomocy zakładom górniczym w zapobieganiu i likwidacji skutków zagrożeń górniczych.

Do zadań powierzonych Spółce w szczególności należy:

 • niezwłoczne niesienie pomocy w razie zagrożenia życia lub zdrowia pracowników zakładu górniczego oraz innych osób znajdujących się w zakładzie górniczym, a także w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego powstałego w szczególności wskutek: pożaru, wybuchu gazów lub pyłu węglowego, wyrzutu gazów lub skał, wdarcia się wody do wyrobisk, zawału, tąpnięcia, otwierania wyrobisk izolowanych, penetracji nieczynnych wyrobisk, erupcji płynu złożowego, wydzielania się siarkowodoru i awarii energomechanicznej, a także zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego,
 • wykonywanie prac profilaktycznych, mających na celu zapobieganie bezpośredniemu zagrożeniu bezpieczeństwa pracowników lub ruchu zakładu górniczego.

 W celu realizacji zadań Spółka zobowiązana jest do:

 • utrzymywania w stałej gotowości odpowiednio wykwalifikowanych i wyposażonych zastępów ratowniczych i specjalistycznych służb ratownictwa górniczego,
 • przeprowadzania ćwiczeń z zakresu ratownictwa górniczego,
 • organizowania i prowadzenia kursów szkoleniowych z zakresu ratownictwa górniczego,
 • konsultowania stanu przygotowania zakładów górniczych do prowadzenia akcji ratowniczych,
 • organizowania przeprowadzania badań lekarskich ratowników górniczych w specjalistycznym ośrodku badań lekarskich,
 • badania i opiniowania sprzętu ratowniczego,
 • wykonywania specjalistycznych analiz chemicznych prób powietrza,
 • wzorcowania gazowych materiałów odniesienia,
 • inicjowania, koordynowania i prowadzenia prac badawczych, rozwojowych oraz wdrożeniowych, zapewniających postęp techniczny i organizacyjny w ratownictwie górniczym.

W strukturze organizacyjnej CSRG S.A., funkcjonują trzy Okręgowe Stacje Ratownictwa Górniczego, będące oddziałami terenowymi Spółki:

 • OSRG Bytom,
 • OSRG Jaworzno,
 • OSRG Wodzisław,

w których utrzymywane są w stałej gotowości, umożliwiającej natychmiastowy wyjazd na wezwanie zakładu górniczego, dyżurujące zastępy dla grup zakładów górniczych. Ponadto w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. utrzymywane są zawodowe zastępy ratownicze i zawodowe pogotowia specjalistyczne.

Zastępy ratownicze uczestniczą szczególnie tam, gdzie wymagana jest wiedza i doświadczenie zdobyte podczas prac w zakładach górniczych.

Jedną z najgłośniejszych i najtrudniejszych akcji, poza akcjami ratowniczymi w kopalniach, w której udział brały zastępy ratowników CSRG S.A., były działania po katastrofie budowlanej Hali Wystawowej Międzynarodowych Targów w Chorzowie w 2006 roku.

CSRG S.A. prowadząc swoją działalność w oparciu m. in. o przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 196 późn. zm.) wykonuje czynności z  zakresu ratownictwa górniczego na podstawie zawieranych umów z przedsiębiorcami górniczymi.

Ustawa narzuca Spółce obowiązek przeprowadzania specjalistycznych badań lekarskich i specjalistycznych badań psychologicznych.

Dla realizacji wyżej wymienionego obowiązku CSRG S.A. powołała spółkę zależną Cen – Med Sp. z o.o., w której posiada 100% udziałów.

Podstawowymi celami działania spółki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, obejmujących badania lekarskie kandydatów na ratowników górniczych, ratowników górniczych, badania profilaktyczne – pracownicze kandydatów na ratowników i  ratowników górniczych, profilaktykę zdrowotną oraz opiniowanie i orzekanie o stanie zdrowia pacjenta.

Drugą Spółką, w której CSRG S.A. posiada 100% udziałów jest Centrum Usług Specjalistycznych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CEN – RAT Sp. z o.o. Podstawową działalnością Spółki jest świadczenie usług inertyzacyjnych na rzecz kopalń specjalistycznym sprzętem i urządzeniami do podawania gazów inertnych, za pośrednictwem wyspecjalizowanych służb. CEN – RAT Sp. z o.o. jest podmiotem dominującym w zakresie stosowania wytwornic azotowych, zgazowanego ciekłego azotu lub dwutlenku węgla wraz z usługami towarzyszącymi.

Ponadto Spółka prowadzi współpracę naukowo-techniczną z partnerami krajowymi i zagranicznymi. W Polsce współpracuje m.in. z Polską Akademią Nauk w Krakowie, Głównym Instytutem Górnictwa, Akademią Górniczo – Hutniczą, Politechniką Śląską, Politechniką Wrocławską, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy czy Kopalnią Doświadczalną „Barbara”. Poza granicami kraju pracownicy Spółki prowadzili szkolenia kadr kierowniczych i zespołów ratowniczych, m.in. w Kolumbii.

CSRG S.A. brała również udział w wielu akcjach ratowniczych poza granicami Polski, m.in. w Czechosłowacji, Armenii, Stanach Zjednoczonych, Republice Południowej Afryki, a także na Ukrainie.

Z inicjatywy Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A., w 2001 roku powołano Międzynarodowy Zespół ds. Ratownictwa Górniczego (International Mines Rescue Body). Porozumienia o współpracy podpisali przedstawiciele 9 krajów: Australii, Wielkiej Brytanii, Francji, Czech, Rumunii, Republiki Południowej Afryki, Słowacji i Polski, USA. Dziś IMRB zrzesza 22 państwa. Zadaniem zespołu jest propagowanie działalności służb ratownictwa górniczego.

W 2014 roku Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. wspólnie z Wyższym Urzędem Górniczym zorganizowała IX Międzynarodowe Zawody Ratownicze z udziałem 21 drużyn z 13 krajów.