CSRG

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU

Władze spółki

O nas/ Władze spółki

Zarząd


Prezes Zarządu

dr inż. Piotr Buchwald

Ukończył studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Górnictwa i Geologii oraz studia podyplomowe z zakresu aerologii górniczej i ratownictwa górniczego na Politechnice Śląskiej i AGH w Krakowie. W 2002 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w dziedzinie aerologii górniczej i bezpieczeństwa. Ponadto  ukończył Szkołę Menadżerów w Polskiej Fundacji Promocji Kadr o specjalności zarządzanie kopalniami i spółkami prawa handlowego w warunkach restrukturyzacji branży górniczej, a także kurs w USA w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i zarządzania antykryzysowego.
Kariera zawodowa: Po ukończeniu studiów rozpoczął szesnastoletnią pracę zawodową w KWK „Andaluzja”, od stanowiska nadgórnika do głównego inżyniera wentylacji. Przez całą 21 letnią karierę, związany był z ratownictwem górniczym. W latach 1997 -2006 pracował w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu, na stanowisku kierownika pogotowia naczelnego inżyniera, następnie dyrektora Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Zabrzu. W 2006 roku został powołany na stanowisko Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, które to pełnił do 2008 roku.  Od 2004 roku jest wykładowcą w Instytucie Eksploatacji Zakładu Aerologii Górniczej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Posiada uprawnienia biegłego sądowego w zakresie górnictwa i geologii przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. Jest członkiem Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk oraz innych komisji naukowych i branżowych. Do 2010 roku Przewodniczył Polskiemu Komitetowi Organizacyjnemu Światowych Kongresów Górniczych. W 2008 roku przewodniczył Misji Rządowej do zbadania przez polskich specjalistów przyczyn katastrofy górniczej, jaka miała miejsce w kopalni węgla kamiennego im. Zasiadki na Ukrainie, gdzie zginęło 101 górników, w tym ratownicy górniczy. W lutym 2016 roku został powołany do Rady Górniczej, gdzie powierzono mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady, a zarazem Szefa Zespołu Górnictwa Podziemnego Rady Górniczej. Rada Górnicza jest ciałem opiniodawczym i konsultacyjnym dla Ministra Środowiska w zakresie górnictwa i geologii. W zakresie swoich kompetencji Rada Górnicza współpracuje z Ministerstwem Energii. Jest autorem ponad sześćdziesięciu artykułów i referatów publikowanych i wygłaszanych na licznych konferencjach naukowych. Od grudnia 2014 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Miasta w Piekarach Śląskich. W czerwcu 2016 r. objął funkcję Prezesa Zarządu Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A.
Hobby: muzyka, uprawia pianistykę jazzową, a także jest wierny tradycjom Śląska, dlatego powołał do życia Zabrzański Festiwal Orkiestr im. Edwarda Czernego oraz Piekarski Przegląd Orkiestr Dętych.

Wiceprezes ds. Technicznych

mgr inż. Andrzej Kleszcz

Ukończył studia na Politechnice Śląskiej na wydziale górniczym o specjalności projektowanie i budowa kopalń. Swoją karierę zawodową zaczynał w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Mysłowicach, przechodząc szczeble kariery zawodowej na stanowiskach od stażysty do sztygara oddziałowego. Następne lata pracy zawodowej związane były z pracą w organach nadzoru górniczego. Do jego obowiązków należał nadzór nad służbami ratowniczymi przedsiębiorcy oraz podmiotami zawodowo trudniącymi się ratownictwem górniczym. Uczestniczył w wielu akcjach ratowniczych, brał udział w pracach komisji powoływanych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do zbadania przyczyn i okoliczności zaistniałych niebezpiecznych zdarzeń. Jest współautorem rozporządzenia w sprawie ratownictwa górniczego, współorganizatorem Międzynarodowych Zawodów Zastępów Ratowniczych w Polsce, które odbyły się w latach 2004 i 2016 r. Od 2014 do 2016 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora departamentu górnictwa podziemnego i odkrywkowego w Wyższym Urzędzie Górniczym. W czerwcu 2016 r. objął funkcję Członka Zarządu – Wiceprezesa ds. Technicznych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A.

Wiceprezes ds. Ekonomiki i Finansów

mgr Krzysztof Kubera

Absolwent Akademii Nauk Społecznych w Katowicach gdzie uzyskał tytułu magistra ekonomii oraz studiów podyplomowych WNSN w Tychach, SGH w Warszawie i AE w Katowicach. Posiada uprawnienia z zakresu usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych, zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, a także kompetencje w zakresie kontrolingu. Pracę zawodową rozpoczął pod ziemią w górnictwie przechodząc kolejno szczeble kariery zawodowej od stanowiska elektromontera do samodzielnego stanowiska starszego inspektora d/s rozwoju zakładu górniczego o specjalności ekonomika. Pełnił funkcje kierownicze m.in. w Nadwiślańskiej Spółce Węglowej S.A., Rybnickiej Spółce Węglowej S.A., Kompanii Węglowej S.A., jak również     w firmach nie związanych z branżą górniczą. Od sierpnia 2008 r. do lipca 2013 r. sprawował funkcję Członka Zarządu – Wiceprezesa ds. Ekonomiki i Finansów w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. Od sierpnia 2013 r. do czerwca 2016 r. zajmował stanowisko dyrektora handlowego w Przedsiębiorstwie Kompletacji i Mechanizacji Systemów Automatyki S.A. w Tychach. 21 czerwca 2016 r. Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki został ponownie powołany na stanowisko Członka Zarządu, Wiceprezesa ds. Ekonomiki i Finansów w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A..

 

Skład Rady Nadzorczej CSRG S.A.:

1. Bartosz Pelk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Tomasz Stec – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Aleksandra Czyż – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Iwona Malinowska – Członek Rady Nadzorczej
5. Zbigniew Kubica – Członek Rady Nadzorczej