CSRG

W BYTOMIU

Wykaz usług

1. Prowadzenie akcji ratowniczych:

 • opracowanie zasad prowadzenia różnego rodzaju akcji ratowniczych. Dotyczy to likwidacji skutków pożarów podziemnych oraz wybuch gazów i pyłu węglowego, likwidacji zwałów skał do wyrobisk, gwałtownych wyrzutów gazów i skał do wyrobisk, gwałtownego wypływu wody z górotworu oraz awarii energomechanicznych,
 • opracowanie przepisów dotyczących kierowania różnego rodzaju akcjami ratowniczymi z jednoczesnym określeniem obowiązków osób kierownictwa akcji i innych osób dozoru technicznego,
 • opracowanie zasad współpracy w czasie akcji służb ratowniczych z innymi służbami technicznymi kopalni oraz z innymi przedsiębiorstwami spoza kopalń,
 • opracowanie różnego rodzaju ekspertyz problemowych.

2. Wykonawstwo prac ratowniczych i profilaktycznych niezbędnych do likwidacji skutków zagrożenia:

 • bezpośrednie doradztwo techniczne w zakresie organizacji akcji ratowniczych, jak również sposobów likwidacji zagrożeń. Doradztwo może dotyczyć również problematyki działań profilaktycznych dla zapobiegania powstania katastrofalnych zdarzeń spowodowanych niekorzystnymi górniczymi warunkami naturalnymi,
 • opracowanie sposobów przyśpieszania likwidacji pól pożarowych,
 • przeprowadzenie ineryzacji atmosfery kopalnianej z zastosowaniem azotu,
 • opracowanie technologii gaszenia pożarów podziemnych metodami aktywnymi i wentylacyjnymi,
 • projektowanie i budowa kopalnianych tam izolacyjnych o konstrukcji przeciwwybuchowej,
 • ocena skłonności węgla do samozapalenia oraz wczesne wykrywanie pożarów endogenicznych,

 • opracowanie sposobów zapobiegania pożarom w zrobach,
 • prognozowanie zagrożenia metanowego oraz opracowanie technologii zwalczania tego zagrożenia z uwzględnieniem zrobów poeksploatacyjnych,
  metody pomiarów parametrów fizyko – chemicznych atmosfery kopalnianej w czasie prowadzenia akcji przeciwpożarowej, z uwzględnieniem oceny stopnia zagrożenia wybuchem gazów pożarowych,
 • opracowanie projektów wentylacji kopalń,
 • wykonanie charakterystyk wentylatorów,
 • przeprowadzanie analiz racjonalności wentylacji oraz opracowanie sposobów zwiększania bezpieczeństwa i ekonomiczności przewietrzania kopalń,
  badania toksyczności atmosfery kopalń, pomieszczeń przemysłowych i mieszkalnych, zwłaszcza wyposażonych w instalację gazową,
 • wykonywanie otworów wiertniczych,
 • wprowadzenie metody i aparatury do lokalizacji ludzi objętych zawałem skał,
 • uszczelnianie tam wentylacyjnych, obudów wyrobisk, zrobów zawałowych metodą natryskową.

3. Wyposażenie ratownictwa górniczego:

 • projektowanie różnego rodzaju stacji ratownictwa górniczego i innych obiektów dla służb ratowniczych,
 • opracowanie normatywów wyposażenia służb ratowniczych różnych szczebli, zarówno w zakresie sprzętu ochronnego, jak również kontrolnego,
 • opracowanie projektów wyposażenia służb ratowniczych w sprzęt niezbędny do wykonywania prac ratowniczych w różnego rodzaju akcjach,

 • szkolenie mechaników sprzętu ratowniczego,
 • szkolenie służb ratowniczych w zakresie posługiwania się sprzętem technicznym do wykonywania prac w czasie akcji,
 • usługi w zaopatrzeniu w sprzęt ratowniczy produkcji polskiej.

4. Pogotowie specjalistyczne górniczo-techniczne CSRG S.A. prowadzi serwis urządzeń ratowniczych:

 • Holmatro narzędzia ratownicze,
 • Holmatro narzędzia przemysłowe,

Wykonujemy:

 • naprawy,
 • przeglądy

Świadczymy usługi serwisowe w siedzibie CSRG S.A. oraz u klienta.
Serwis posiada autoryzację producenta i jest wykonywany przez uprawnione osoby z doświadczeniem.

 

5. Usługi kontroli niedostępnych miejsc z wykorzystaniem wideoendoskopu.

 • Wideoendoskop to przyrząd optyczny do oglądania trudno dostępnych miejsc np. wewnętrznych powierzchni rurociągów, rur, zbiorników, przekrojów zamkniętych, jak również do weryfikacja trudno dostępnych miejsc, jak np. oględziny stanu wyrobiska za tamą lub nad obudową. Do dyspozycji posiadamy dwie sondy o średnicy 8,5mm i długości 6m lub 15m. Urządzenie umożliwia podgląd w czasie rzeczywistym oraz wykonywanie zdjęć lub nagrywanie. Wideoendoskop posiada własne zasilanie akumulatorowe, które umożliwia pracę do 4 h.

 

6. Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu, przeprowadza przeglądy Sprzętu Ochrony Indywidualnej (SOI), następujących firm:

 • Petzl
 • Lanex
 • Kong
 • Singing Rock
 • Tendon

Zgodnie z normą EN 365, przegląd okresowy sprzętu ochrony indywidualnej powinien być przeprowadzony przynajmniej raz w ciągu 12 miesięcy, przez kompetentną osobę legitymującą się odpowiednim certyfikatem.